Historial de la composició: Comissió d'Afers Institucionals

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
  • H. Sra. Marina Geli i Fàbrega

    Alta: 30/07/2014 (BOPC, 385)

    Substitueix a: I. Sr. Daniel Fernández González

    Baixa: 03/02/2015 (BOPC, 494)

    Substituït/ïda per: I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió