Historial de la composició: Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

President
Portaveu
Portaveu adjunt
Diputats