Historial de la composició: Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sr. Pedro Chumillas Zurilla

  Alta: 15/04/2013 (BOPC, 63)

  Substitueix a: I. Sra. María José García Cuevas

  Baixa: 13/06/2013 (BOPC, 101)

  Substituït/ïda per: I. Sra. María José García Cuevas

Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sra. María José García Cuevas

  Alta: 23/10/2013 (BOPC, 178)

  Substitueix a: I. Sr. Pedro Chumillas Zurilla

  Baixa: 15/10/2014 (BOPC, 417)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Pedro Chumillas Zurilla

 • I. Sra. María José García Cuevas

  Alta: 23/10/2013 (BOPC, 178)

  Substitueix a: I. Sr. Pedro Chumillas Zurilla

  Baixa: 15/10/2014 (BOPC, 417)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 23/01/2014 (BOPC, 252)

  Substitueix a: H. Sra. Marina Geli i Fàbrega

  Baixa: 30/07/2014 (BOPC, 385)

  Substituït/ïda per: H. Sra. Marina Geli i Fàbrega

 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 23/06/2015 (BOPC, 612)

  Substitueix a: I. Sra. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

  Baixa: 04/08/2015

  Substituït/ïda per: H. Sra. Marina Geli i Fàbrega

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya