Portaveus dels Grups parlamentaris en la Comissió d'Investigació sobre les Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la Música

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt