Historial de la composició: Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

VIII legislatura (17 de novembre de 2006 - 5 d'octubre de 2010)

Mesa

President
Vicepresident
Secretària
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Mixt