Historial de la composició: Comissió de Govern Interior

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
  • H. Sr. Josep Huguet i Biosca

    Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

    Baixa: 28/10/2004 (BOPC, 106)

    Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya