Historial de la composició: Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

President
Presidenta
Vicepresidenta
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya