Historial de la composició: Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Mesa

President
President
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya