Historial de la composició: Comissió de Control Parlamentari dels Crèdits Destinats a Despeses Reservades de l'Administració de la Generalitat

VII legislatura (5 de desembre de 2003 - 8 de setembre de 2006)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
 • I. Sr. Oriol Amorós i March

  Alta: 10/11/2004 (BOPC, 116)

  Substitueix a: I. Sra. Teresa Aragonès i Perales

  Baixa: 01/01/2006

 • I. Sra. Teresa Aragonès i Perales

  Alta: 20/01/2004 (BOPC, 9)

  Substitueix a: H. Sr. Pere Esteve i Abad

  Baixa: 10/11/2004 (BOPC, 116)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Oriol Amorós i March

 • H. Sr. Pere Esteve i Abad

  Alta: 23/12/2003 (BOPC, 3)

  Baixa: 29/12/2003 (BOPC, 9)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Teresa Aragonès i Perales

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya