Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de l'Estatut dels Diputats

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa