Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya