Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


Fotografies dels diputats: Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

Cerca de diputat/ada

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Grup Mixt

Grup Parlamentari Republicà

Grup Mixt

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Republicà

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem