AGENDA

Maig de 2017

Dilluns, 1

11:30h

13:00h

Manifestació 1 de maig

(Aparició al web: 01/05/2017)

Dimarts, 2

13:00h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/05/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/04/2017)

Dimecres, 3

09:30h

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 18/04/2017)

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/04/2017)

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/04/2017)

12:30h

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys

Sessió constitutiva. 12:30 o en acabar la sessió de la CASF

Sala 4

(Aparició al web: 27/04/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre la Creació d'una Banca Pública Catalana

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 27/04/2017)

16:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 27/04/2017)

Dijous, 4

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/04/2017)

10:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/03/2017)

10:00h

Ponència: Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 28/04/2017)

10:15h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 07/04/2017)

14:55h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 02/05/2017)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/04/2017)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/05/2017)

15:00h

Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis i fires

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 27/04/2017)

Divendres, 5

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 28/04/2017)

Dilluns, 8

12:00h

Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 03/05/2017)

13:30h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/05/2017)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/05/2017)

15:00h

Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 03/05/2017)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 04/05/2017)

15:30h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 03/05/2017)

Dimarts, 9

12:00h

14:00h

Reunió Grup Parlamentari Cs

(Aparició al web: 05/05/2017)

13:00h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/05/2017)

15:00h

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/05/2017)

15:00h

Comissió de Seguretat Viària

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/05/2017)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 10

(Aparició al web: 19/04/2017)

15:30h

Comissió d'Investigació sobre les Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d'Espanya

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/05/2017)

Dimecres, 10

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/05/2017)

11:30h

Ponència: Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 19/04/2017)

12:00h

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 11/04/2017)

14:45h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/04/2017)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/05/2017)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/04/2017)

Dijous, 11

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/05/2017)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/05/2017)

Dilluns, 15

10:30h

Ponència: Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 08/05/2017)

12:00h

Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 09/05/2017)

15:00h

Ponència: Projecte de llei del canvi climàtic

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 11/05/2017)

15:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 09/05/2017)

Dimarts, 16

09:30h

Ponència: Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 12/05/2017)

12:00h

14:00h

Reunió GP de Cs

(Aparició al web: 15/05/2017)

13:00h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/05/2017)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/05/2017)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 10

(Aparició al web: 11/05/2017)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/05/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/05/2017)

Dimecres, 17

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/05/2017)

Dijous, 18

09:00h

17:30h

Ple del Parlament

(Aparició al web: 15/05/2017)

Divendres, 19

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei sobre l'audiovisual

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 02/05/2017)

12:00h

Intergrup per Palestina

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 17/05/2017)

Dilluns, 22

12:00h

Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/05/2017)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 18/05/2017)

Dimarts, 23

09:30h

Ponència: Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 19/05/2017)

13:00h

Conferència de premsa del Grup Parlamentari de Cs

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/05/2017)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 16/05/2017)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/05/2017)

15:00h

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/05/2017)

15:00h

Ponència: Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 15/05/2017)

Dimecres, 24

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/05/2017)

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/05/2017)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/05/2017)

11:00h

Ponència: Projecte de llei de l'arquitectura

Sessió constitutiva

Sala 3

(Aparició al web: 19/05/2017)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/05/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/05/2017)

Dijous, 25

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/05/2017)

14:55h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 22/05/2017)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/05/2017)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/05/2017)

Dilluns, 29

12:00h

Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 24/05/2017)

15:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 25/05/2017)

Dimarts, 30

10:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/05/2017)

12:00h

14:00h

Reunió Grup Parlamentari Cs

(Aparició al web: 26/05/2017)

13:00h

Conferència de premsa de Jorge Soler (Cs)

Sala de conferències de premsa

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/05/2017)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/05/2017)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/05/2017)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/05/2017)

15:00h

Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 25/05/2017)

Dimecres, 31

10:00h

Ple del Parlament

(Aparició al web: 26/05/2017)

13:00h

Ponència: Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública

Sessió ordinària. en acabar la sessió plenària del matí

Sala de grups

(Aparició al web: 25/05/2017)