Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta, les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes entre legislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


Fotografies dels diputats: Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

Cerca de diputat/ada

Les fotografies dels diputats i diputades es publiquen al web a mesura que el Parlament en disposa.