Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


Fotografies dels diputats: Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

Cerca de diputat/ada

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Mixt