Espai de documentació del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea. 295-00137/11. Respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques