Espai de documentació del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea. 295-00043/11. Fronteres exteriors: entrada i sortida de nacionals de tercers països