Sr. Carles Riera Albert

Tornar a la fitxa de Sr. Carles Riera Albert

Rendes anuals íntegres percebudes del Parlament (08/06/2018)

Els imports corresponen a l'anualitat de 2017, considerant la data d'incorporació i, si escau, la data de baixa del diputat.

Anualitat 2017

  Import
Retribucions50.361,48 € 
Indemnització (d'acord amb l'article 17.2.b de la Llei de l'Estat 35/2006, del 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni)16.633,05 €