I. Sra. Marta Ribas Frías

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Marta Ribas Frías

Rendes anuals íntegres percebudes del Parlament (31/03/2020)

Abans d'acabar el primer trimestre de cada any, es publiquen les rendes anuals íntegres que cada diputat de la legislatura en curs va percebre durant l'any fiscal anterior.

Anualitat 2019

  Import
Retribucions70.192,50 € 
Indemnització (d'acord amb l'article 17.2.b de la Llei de l'Estat 35/2006, del 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni)24.077,16 €