I. Sra. Carmen Carretero Romay

Filiació

Fotografia de Carmen Carretero Romay
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 17.11.2006.

Càrrecs parlamentaris

Més informació