I. Sra. Carme Tolosana i Cidón

Filiació

Fotografia de Carme Tolosana i Cidón
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació