I. Sra. Maria Olivares i Usac

Filiació

Fotografia de Maria Olivares i Usac
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 07.09.1998, BOPC, 321. Baixa: 24.08.1999.

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 07.09.1998, BOPC, 321.

Càrrecs parlamentaris

Més informació