I. Sr. Fidel Lora i Lillo

Filiació

Fotografia de Fidel Lora i Lillo
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 28.10.1997, BOPC, 216. Baixa: 24.08.1999.

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 28.10.1997, BOPC, 216.

Càrrecs parlamentaris

Més informació