I. Sr. Jordi Guillot i Miravet

Filiació

Fotografia de Jordi Guillot i Miravet
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Portaveu. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació