I. Sr. David Companyon i Costa

Filiació

Fotografia de David Companyon i Costa
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació