Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Bernat Valls i Fuster

Filiació

Fotografia de Bernat Valls i Fuster
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 10.05.2010, BOPC, 706. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació