Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Daniel Pi i Noya

Filiació

Fotografia de Daniel Pi i Noya
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 21.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 26.11.2008, BOPC, 369. Portaveu adjunt. Alta: 26.11.2008, BOPC, 369. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació