I. Sr. Francesc Pané Sans

Filiació

Fotografia de Francesc Pané Sans
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Membre. Alta: 21.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació