I. Sra. Mila Arcarons i Oferil

Filiació

Fotografia de Mila Arcarons i Oferil
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.10.2010.

Càrrecs parlamentaris

Més informació