I. Sra. Silvia Paneque Sureda

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Silvia Paneque Sureda

Declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament

'D'acord amb els objectius del Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya de fer de la institució un referent en la lluita contra la desigualtat de gènere i la discriminació, em comprometo a vetllar per un entorn laboral lliure de sexisme, LGTBI-fòbia, assetjament psicològic o assetjament sexual. Quan em sigui requerit, cooperaré diligentment en procediments existents per a gestionar les denúncies o queixes en aquesta matèria. Així mateix, em comprometo a participar en la formació especialitzada que imparteixi la Cambra sobre igualtat de gènere i sobre prevenció de l'assetjament.'

(Declaració signada el dia 01/03/2021.)