I. Sr. Manuel Losada Seivane

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Manuel Losada Seivane

Declaració d'interessos econòmics (04/07/2019)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

ADMINISTRADOR ÚNIC DE LA EMPRESA FUSTERIES I MUNTAGES DEBAMA SLU AMB DOMICILI FISCAL A PARETS DEL VALLES 08150 BARCELONA

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

57.656,00€ ANUALS COM A ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA FUSTERIES I MUNTATGES DEBAMA SLU B63733406

9500,00€ ANUALS COM A REGIDOR PER CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLES

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

PARTICIPACIO DEL 100% SOBRE LA EMPRESA FUSTERIES I MUNTATGES DEBAMA SLU B63733406

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat