I. Sra. Irene Negre i Estorach

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Irene Negre i Estorach

Declaració d'interessos econòmics (27/07/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

-Auxiliar Administrativa -Ajuntament de l'Aldea (12/06/2008 al 04/03/2019)
-Tècnica Administrativa- Dept. Territori Generalitat de Catalunya (0470372019 al 28/06/2021)
-Dedicació parcial 50% Regidora- Ajuntament de l'Aldea ( 2870672019 al 28/06/2021)
-Diputada- Parlament de Catalunya (29/06/2021 fins actualitat)

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Regidora sense dedicació, retribució per assistències a l'Ajuntament de l'Aldea:
HHTTPS://laldea.cat/ajuntament/organitzacio/carrecs-electes/irene-negre-estorach

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat