I. Sra. Helena Bayo Delgado

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Helena Bayo Delgado

Declaració d'interessos econòmics (02/03/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

- He tingut cartera de client a Gaesco (actualment no)
- Plaça laboral indefinida Institut del Teatre (fins excedència per càrrec públic)
- Regidora de Govern (juny 2019 a maig 2020). En aquest període vicepresidenta Museu Badalona, vicepresidenta Badalona Cultura, vicepresidenta Patronat de la Música. Regidora oposició (juny 2020 fins ara) Ajuntament de Badalona
- Direcció de Orquesta puntual (si s´escau facturació per AGMA, Associació i Gestió de Músics i Artistes)
- Autònom relacionat més amunt creació literària i artística
- Tinc Comunitat de Bens Hermanos Bayo Delgado y Cía (béns patrimonials declarats 33,33%)

- He estat a la Junta del Reial Cercle Artístic de Barcelona (actualment no, fa 2-3 anys)
- He estat sòcia d´Amics del Liceu (actualment no)
- He estat afiliada a UGT Diputació de Barcelona (actualment no)
- Estic afiliada al PSC
- Pertanyo a la AAVV Canyet (Badalona) i a propietaris Colònia de Sant Jordi (Canyet, Badalona)
- Menbre fundador Centre Estudi del Canyet-Besòs (Badalona)

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Com a regidora a l´oposició a l´Ajuntament de Badalona tinc retribució per assistència a Plens per l´import de 1.649,42 € mensuals (gener 2021)

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Cotitzo autònoms amb activitat econòmica 9003 (creació artística i literària) desde juliol 2020 fins ara

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Puntualment direcció d'orquestra

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat