I. Sr. David González Chanca

Tornar a la fitxa d'I. Sr. David González Chanca

Declaració d'interessos econòmics (01/03/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Gener 2018: Relació laboral a Caixabank com a Gestor bancari d'oficina a Montmeló i Canovelles.
Setembre 2018: Relació laboral al centre de formació professional VITAE com a Docent.
Juny 2019: Nomenat regidor i portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Setembre 2020: Nomenat 2n Tinent d'Alcalde i Portaveu del Govern de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Compatibilitzaré les meves funcions de diputat amb les de regidor de govern a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès percebent les remuneracions per l'assistència als òrgans col·legiats del consistori.

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Membre del consell d'administració de la Vila universitària UAB i de la junta general del Parc Tecnològic del Vallès (sense remunerar)

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat