Sra. Laia Estrada Cañón

Tornar a la fitxa de Sra. Laia Estrada Cañón

Declaració d'interessos econòmics (08/03/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'ESPIMSA (2019- FINS A L'ACTUALITAT)
MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA (AMT) (FINS L'ABRIL DEL 2019)
MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (FINS L'ABRIL DEL 2019)
MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'SMHAUSA (Servei Municipal d'habitatge i Actuacions Urbanístiques) (FINS L'ABRIL DEL 2019)
MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'EMMC (Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació) (FINS L'ABRIL DEL 2019)
MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'EMDE (Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic) (FINS L'ABRIL DEL 2019)
MEMBRE DEL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA (FINS EL 19 DE MARÇ DEL 2021)
MEMBRE DEL CONSELL D'AMDMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE TARRAGONA (FINS EL 19 DE MARÇ DEL 2021)

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat