Sra. Maria Dolors Sabater i Puig

Declaració d'interessos econòmics (11/03/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Tres anys anteriors a l'elecció:
- Fins 20 de juny de 2018 i des de 13 de juny 2015 vaig ser alcaldessa de Badalona i com a tal presidenta de tots els consells d'administració, organismes municipals i representant a diferents organismes i institucions, si cal detallar amb precisió de forma exhaustiva estic a disposició. He cobrat el sou d'alcaldessa que he retallat segons el codi ètic de Guanyem Badalona en Comú contribuïnt al finançament de projectes POT COMÚ

- Des de juny de 2018 fins ara, exerceixo com a regidora presidenta del grup municipal Guanyem Badalona en Comú a l'ajuntament de Badalona, amb dedicació exclusiva, cobrant el sou establert per l'ajuntament però retallant-lo segons el codi ètic de Guanyem Badalona en Comú. En l'exercici d'aquest càrrec he estat membre dels Consells d'Administració de les empreses i organismes municipals: MARINA BADALONA, ENGESTUR, BADALONA CULTURA, FUNDACIÓ BÀSQUET, CONSORCI BESÒS, CONSORCI BADALONA SUD, IMSP, PATRONAT DE LA MÚSICA I DEL CONSERVATORI, CONSELL ASSESSOR FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI,

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Sou de regidora municipal a Badalona, que deixaré de percebre a partir del nomenament de diputada.

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Fins al nomenament com a Diputada.
Consell Administració ENGESTUR (empresa municipal Badalona)
Consell Administració Badalona Cultura (empresa municipal Badalona)
Consell Administració IMSP (organisme municipal Badalona)
Patronat de la Música (organisme municipal Badalona)
Patronat del Conservatori (organisme municipal Badalona)
Consorci del Besòs
Patronat Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet
Consorci Badalona Sud

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat