I. Sra. Sílvia Romero Galera

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Sílvia Romero Galera

Declaració d'interessos econòmics (01/03/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Activitats professionals:
Consorci per a la Normalització Lingüística - Tècnica de normalització lingüística - 36.245€/any - En excedència especial
Universitat Oberta de Catalunya - Professora col·laboradora - 1.300€/any
Universitat de Lleida - Professora col·laboradora - 1.200€/any

Pertinença a associacions:
Associació Pirineus.watt - Secretària (2015-2020) - Sense cap tipus de remuneració

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Ajuntament de Tremp - Regidora - Assistència a plens i comissions informatives (100 € /sessió)

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Universitat Oberta de Catalunya - encàrrec puntual professora col·laboradora - 1.300€/any

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat