I. Sr. Joan Carles Garcia Guillamon

Declaració d'interessos econòmics (08/03/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

FUNCIONARI DE LA GENERALITAT
ALCALDE D'ALFARRÀS
CONSELLER DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

ASSIGNACIÓ PER ASSISTÈNCIA A CONVOCATÒRIES DE JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT D'ALFARRÀS I COMISSIONS.
PLENS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat

PENSIÓ PER INCAPACITAT PERMANEN TOTAL PEL LLOC DE TREBALL HABITUAL