I. Sr. Jordi Fàbrega i Sabaté

Declaració d'interessos econòmics (04/03/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Metge pediatra a Pediatria dels Pirineus, SCCLP amb un contracte de 15% de jornada laboral (100% fins al juny del 2019)
Professor associat de Medicina a la UdL
Alcalde de la Seu d'Urgell des de juny del 2019, sense retribució actualment. Com a alcalde:
· President de Parc del Segre SA
· President del Consell d'Administració de Habitatge i Urbanisme la Seu SL HIULS
· President de Patronat de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Metge pediatra a Pediatria dels Pirineus, SCCLP amb un contracte de 5 hores/setmanals
Professor associat de Medicina a la Universitat de Lleida (UdL)

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Alcalde de la Seu d'Urgell des de juny del 2019, sense retribució actualment. Com a alcalde:
· President de Parc del Segre SA (no remunerat)
· President del Consell d'Administració de Habitatge i Urbanisme la Seu SL HIULS (no remunerat)
· President de Patronat de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell (no remunerat)

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

President del Consell Rector de Pediatria dels Pirineus, SCCLP fins juny del 2019
Vocal de la Junta Directiva d'ACEBA fins 25 de gener de 2021
Director Assistencial de la Fundació Sant Hospital de març del 2014 a octubre del 2018

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat