I. Sr. José Rodríguez Fernández

Declaració d'interessos econòmics (14/01/2022)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

- Cap de l'oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Interior, des de juny del 2021 fins data incorporació com a diputat.

- Tècnic superior de la UGT de Catalunya amb un contracte laboral indefinit des de l'abril del 2021 fins juny del 2021.

- Diputat al Parlament per la XII Legislatura, des del juliol del 2019 fins març 2021.

- Assessor del HC de Treball, Afers Socials i Famílies com a càrrec eventual de la Generalitat, des de Juny del 2018 fins juliol del 2019.

- Col·laboracions eventuals en diverses tertúlies i com a articulista en mitjans de comunicació escrits durant els darrers tres anys.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat