I. Sr. Josep Puig i Boix

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Josep Puig i Boix

Declaració d'interessos econòmics (21/05/2019)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Administrador i membre del consell d'administració de l'empresa Eolpop, S.L.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Administrador d'Eolpop, S.L.

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Membre del Consell d'administració d'Eolpop S.L.
President de l'associació Eurosolar Catalunya
Vicepresident d'Eurosolar - European Association for Renewable Energy.
President de l'associació Alternativa Verda.
Secretari del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear.
Secretari de l'associació Dia de la Terra - Catalunya.
Secretari Ecoserveis

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Pensió de jubilació
Gestió de l'empresa Eolpop S.L.
Algunes conferències esporàdiques.

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat