I. Sr. Martí Pachamé Barrera

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Martí Pachamé Barrera

Declaració d'interessos econòmics (09/08/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Professor universitari especialitat finances:
- Classes presencials del Grau d' Administració i direcció d' Empreses a EAE i La Salle
- Classes presencials de diferents Màsters a EAE
- Tutories presencials dels Curs d'Accès a la Universitat, assignatura ADE a UNET
- Classes in company adaptació a la MIFID a càrrec del IEF (Institut d'Estudis financers)
- Classes in company per ASSET
- Classes online de diferents Màsters per OBS-UB (Online Business School- Universitat de Barcelona)
- Tutorització de TFG i TFM per Grau i Màsters respectivament
- Realització de peritatges judicials per diferents Bufets d'Advocats
- Classes presencials AEUNCET
- Classes presencials a ISEBA

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

- Classes online de diferents Màsters per OBS-UB (Online Business School- Universitat de Barcelona)
- Tutorització de TFG i TFM per Grau i Màsters respectivament

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat