Il·lma. Sra. Anna Erra i Solà

Declaració d'interessos econòmics (31/07/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Exerceixo amb caràcter institucionals els càrrecs següents:-Comissió Executiva responsable Sectorial Ensenyament.-Fundació Privada Hospital Santa Creu.-Fundació Universitària Balmes.
Fundació privada Col.legi Sant Miquel.-Patronat Casa Caritat

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Assignacions per assistència als òrgans col.legiats en la meva condició d'alcaldessa de Vic.

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Comissió Executiva responsable Sectorial Ensenyament.Fundació Privada Hospital santa Creu.Fundació Universitària Balmes.Fundació privada Col.legi Sant Miquel.Patronat Casa Caritat.

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Participació en els mitjans propis municipals següents: Sermuvic. Impulsvic. Creacció. Feduart. Fundació Atlàntida (adjudicatària municipal dels Serveis de Teatre i escola de Música)

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat