Il·lma. Sra. Anna Maria Erra i Solà

Declaració d'interessos econòmics (08/04/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

ALCALDESSA DE VIC
Exerceixo amb caràcter institucional:
- Comissió Executiva responsable Sectorial d'Ensenyament d'ACM
- Fundació Privada Hospital de Santa Creu
-Fundació Universitaria Balmes
- Fundació Privada col·legi Sant Miquel
- Patronat Casa Caritat

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Assistència :

Ple 385'15€
Junta Govern. Local 180'20€
Junta Portaveus 180'20€

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Comissió Executiva responsable Sectorial Ensenyament.
Fundació Privada Hospital Santa Creu
Fundació Universitària Balmes
Fundació Col.legi Sant Miquel
Patronat Casa Caritat

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

En mitjans propis municipals: Sermuvic, Impulsvic. Creació Feduart. Fundació Atlàntida (adjudicatària municipal dels Serveis de Teatre i Escola de Música

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat