I. Sr. Dimas Gragera Velaz

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Dimas Gragera Velaz

Declaració d'interessos econòmics (26/02/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Treballador per compte aliè (sector privat)

Personal eventual AMB

Regidor Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Dietes per assistència a ple i comissions informatives (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet) - Aproximadament uns 210 euros mensuals, (124,83 € per assistència a Ple mensual + 83,21 € per comissió informativa mensual)

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

-

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

-

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

-

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

-

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

-

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat

-