Sra. Natàlia Sànchez Dipp

Tornar a la fitxa de Sra. Natàlia Sànchez Dipp

Declaració d'interessos econòmics (22/02/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Actualment: Sòcia treballadora cooperativa de producció audiovisual Metromuster SCCL
2015-2016: Tècnica àrea organització i ecomomia CUP-CC
2012-2015: Tècnica Òmniu Cultura.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Fins l'1 de febrer, data en que deixo l'acta de regidora, una percepció mensual de 720€ en concepte d'assignació com a regidora de l'Ajuntament de Figueres.

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

En el moment d'accedir a l'acta de diputada formo part dels Consells d'administració i Juntes Generals de les empreses públiques següents en qualitat de regidora. Es sol.licitarà la renuncia de regidora i per tant de membre d'aquests òrgans amb previsió que amb data d'efectes de l'1 de febrer sigui efectiva.
FIGUERES SERVEIS, SA
FISERSA INICIATIVES, SA

Així mateix formo part del Patronat Fundació Clerch i Nicolau també en qualitat de regidora de l'Ajuntament de Figueres. Es sol.licitarà la renuncia de regidora i per tant de membre d'aquests òrgans amb previsió que amb data d'efectes d'1 de febrer sigui efectiva.

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat