Sr. Vidal Aragonés Chicharro

Tornar a la fitxa de Sr. Vidal Aragonés Chicharro

Declaració d'interessos econòmics (26/02/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Activitats professionals:

- Col.lectiu Ronda, S.C.C.L..
- Universitat Autònoma de Barcelona.


Òrgans i Consells:

- Consell Rector del Col.lectiu Ronda, S.C.C.L.. (fins 31/12/2015)
- Junta de l'Observatori DESC. (Amb renúncia comunicada el 23/02/2018)
- Consell Assessor de Jornada.


Òrgans i Consells en tant que regidor de l'Ajuntament de Cornellà (del qual perdrà la seva condició amb data d'efectes 26 de gener de 2018):

- Junta General de Procornellà, SA.
- Consell Rector de l'Institut Radiodifusió de Cornellà.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Cap altra assignació una vegada es faci efectiu el pagament corresponent a gener de 2018 de l'Ajuntament de Cornellà.

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Professor associat a la UAB. Amb data 01/03/2018 sol.licitarà excedència voluntaria, pendent d'aprovar.

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat