I. Sra. Blanca Victoria Navarro Pacheco

Declaració d'interessos econòmics (26/02/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Participació a la ONG Lions International España com a Assessora del Districte Múltiple 116 de Programes d'intercanvi Juvenil i Campament i Assessora de Programa Lions Quest des del any 2014 i 16 respectivament.

Professora associada i Sotsdirectora del Master de Psicopatologia Legal Forense i Criminològica de la Universitat Internacional de Catalunya des de l'any 2009 i 2012, respectivament, i fins els anys 2017 i 2016 respectivament.

Membre de l'Associació de Victimologia de Catalunya.

Membre de l'Associació de Psiquiatria Forense.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

-

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

-

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

ONG Lions International España

Membre de l'Associació de Victimologia de Catalunya

Membre de l'Associació de Psiquiatria Forense

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

-

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

-

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

-

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat

-