I. Sr. Ignacio Martín Blanco

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Ignacio Martín Blanco

Declaració d'interessos econòmics (26/02/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Periodista por cuenta propia y profesor en la Universidad Abat Oliba-CEU

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

-

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Les corresponents a les seves tasques docents

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

-

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

-

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

-

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

-

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat

-