I. Sra. Mònica Palacín París

Declaració d'interessos econòmics (07/03/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

- 17/01/2015 - juliol 2015: Professora de Secundària a l'Escoles Fonlladosa (Malgrat de Mar) - remunerat
- juliol 2015 - 19/10/2016: Vicepresidenta del Consell Comarcal del Maresme - remunerat
- Del 25/10/2016 - Actualitat: Càrrec directiu com a Secretària d'Organització d'Esquerra Republicana de Catalunya ( fins el 17/01/2018 era remunerat, però a l'adquirir l'acta de diputada, renuncia a la remuneració)

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Les dietes com a regidora de l'ajuntament de Pineda aproximadament 3000€ anuals

Les dietes com a consellera comarcal del Maresme aproximadament 2000€ anuals

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat