I. Sra. Marta Madrenas i Mir

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Marta Madrenas i Mir

Declaració d'interessos econòmics (22/02/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

Alcaldessa de Girona.
Membre del Comité Executiu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Ajuntament de Girona( en concepte d'indemnitzacions):

- Assistència a plens: 765€
- Assistència a sessions Comissions Informatives Permanents: 408€
- Assistència a sessions Junta Portaveus: 612€
- Assistència a reunions Comissió Coordinació Tècnica: 357€

-Associació Catalana de Municipis: 350€ bruts/reunió (en concepte d'indemnització).

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Alcaldessa de Girona.
Membre del Comité Executiu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

Membre del Comité Executiu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

NEW TRÀMIT EMPRESARIAL,S.L. (25,00%). ESPECTACLES I VIVÈNCIES; S.L.(99,99%)

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat